Arbeiten - 2021   VII

Nikola Dimitrov, NachtKlang I, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 50 × 50 cm

NachtKlang I, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 50 × 50 cm
Nikola Dimitrov, NachtKlang II, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 50 × 50 cm

NachtKlang II, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 50 × 50 cm
Nikola Dimitrov, KlangStück I, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 40 × 40 cm

KlangStück I, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 40 × 40 cm
Nikola Dimitrov, KlangStück II, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 40 × 40 cm

KlangStück II, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 40 × 40 cm
Nikola Dimitrov, KlangStück III, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 40 × 40 cm

KlangStück III, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 40 × 40 cm
Nikola Dimitrov, KlangStück IV, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 40 × 40 cm

KlangStück IV, 2021, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 40 × 40 cm