Arbeiten - 2022   IV

Nikola Dimitrov, NachtKlang I, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 100 × 100 cm

NachtKlang I, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 100 × 100 cm
Nikola Dimitrov, NachtKlang II, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 100 × 100 cm

NachtKlang II, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 100 × 100 cm
Nikola Dimitrov, NachtKlang III, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 100 × 100 cm

NachtKlang III, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 100 × 100 cm
Nikola Dimitrov, NachtKlang IV, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 100 × 100 cm

NachtKlang IV, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 100 × 100 cm