Arbeiten - 2022   VI

Nikola Dimitrov, Rhythmen I, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 70 × 70 cm

Rhythmen I, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 70 × 70 cm
Nikola Dimitrov, Rhythmen II, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 70 × 70 cm

Rhythmen II, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 70 × 70 cm
Nikola Dimitrov, Rhythmen III, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 70 × 70 cm

Rhythmen III, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 70 × 70 cm
Nikola Dimitrov, Rhythmen IV, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 70 × 70 cm

Rhythmen IV, 2022, Pigmente, Bindemittel auf Leinwand, 70 × 70 cm